Pavimentació natural Sauló Sòlid d’un tram de la via verda entre Sant Feliu de Guíxols a Girona. Solució per l’erosió del paviment de sauló i millora en seguretat i manteniment degut a la regularitat del nou ferm sense necessitat de manteniment.

El Consorci de vies verdes de Girona ha sigut el promotor d’aquest projecte que comporta grans millores en mobilitat pels usuaris,  en accessibilitat a la natura i de sostenibilitat amb el medi ambient. Després d’haver realitzat algunes actuacions prèvies com  test d’aquesta nova tecnologia de l’empresa Massachs, en aquesta actuació de millora a la Costa d’Alou, tram de via verda entre Santa Cristina d’Aro i Llagostera,  s’ha realitzat una pavimentació natural d’un tram de més de 3 km amb el sistema certificat d’estabilització SAULO SOLID, en un dels punts amb més desnivell d’aquest carril bici que uneix Sant Feliu de Guíxols amb la ciutat de Girona, i segueix fins arribar a Olot.

 

 

Les fortes pendents i la manca de recollida d’aigües de pluja en alguns punts, son els causes principals que provocaven les escorrenties de terra, aparició de regueres, zones amb excés de fins i l’aflorament de roca o restes del terraplè del camí. Aquests irregularitats en el ferm provocaven un risc de caiguda en el seu ús, un impediment de mobilitat per alguns usuaris i un elevat cost en manteniment per a l’administració en continues reparacions.

 

Normalment, la manera de procedir amb aquesta problemàtica és l’aportació d’àrid, anivellació per recuperar la rasant i planimetria desitjada i compactació del ferm. Aquesta mesura però, no es cap solució al problema inicial  de l’erosió  ni garanteix que resti en bones condicions a curt termini degut a la facilitat amb què s’erosionen els paviments de terra simplement compactada.

 

 

Per aquest motiu i donades les pendents i canvis de rasants d’aquest tram, els serveis tècnics de la via verda vàren decidir realitzar un projecte de millora del ferm existent, tot mantenint un aspecte natural, per tal de donar solució als problemes de escorrenties, regueres i sense necessitat de manteniment a mig- llarg termini.

L’itinerari és reconegut àmpliament com a via verda i degut al seu interès natural i paisatgístic no es creia adient adoptar solucions com formigonar alguns trams, transformant el recorregut en un carril bici urbà. La concepció del projecte anava justament en la direcció contraria, en com aconseguir millorar la via verda amb el mínim d’impacte paisatgístic en el recorregut, per tal de preservar el caràcter rústic i forestal d’aquest tram.

 

 

La solució que es va aplicar va ser el sistema SAULO SOLID el qual oferia la millor relació qualitat-preu, essent un sistema respectuós amb el medi ambient i que s’integra perfectament a la natura, aconsegueix incrementar considerablement la resistència del paviment de terra, evitant la seva erosió durant molts anys i sense necessitat de manteniment.

 

Paviment natural SAULO SOLID - Costa Alou 01

Paviment natural SAULO SOLID - Costa Alou 02

Paviment natural SAULO SOLID - Costa Alou 07

Paviment natural SAULO SOLID - Costa Alou 093

Paviment natural SAULO SOLID - Costa Alou 091

Paviment natural SAULO SOLID - Costa Alou 08

Paviment natural SAULO SOLID - Costa Alou 06
Paviment natural SAULO SOLID - Costa Alou 090
Paviment natural SAULO SOLID - Costa Alou 092
Paviment natural SAULO SOLID - Costa Alou 05
Paviment natural SAULO SOLID - Costa Alou 04

 

Mitjançant un procediment certificat es realitza una mescla dels àrids amb additius naturals, lligam i el nivell d’humitat òptima de forma totalment homogènia. Posteriorment es realitza l’estesa, la compactació, tractament segellant superficial i tall de juntes de dilatació si s’escau. Aquest procediment aconsegueix un paquet de ferm de terra estabilitzada amb una elevada resistència a l’erosió sense necessitat de manteniment durant molts anys en funció de l’ús i la intensitat.

Per més informació posi’s en contacte!

 

Comments are closed.