Durant el temporal Gloria del Gener del 2020 l’onatge va malmetre 3 naus i també va provocar destrosses en el vial urbanitzat adjacent. Per aquest motiu es va decidir recuperar aquesta zona de primera línia marítima, enderrocat tot el conjunt de naus del Club Nàutic i de Vela de Palamós. 

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge va ser l’adjudicatària del projecte executiu i ha enllestit els treballs del tot satisfactòriament.

La seva gran experiència en enderrocs i la seva professionalitat i compromís com a gestor de residus de la construcció ha fet que s’executés aquesta obra de manera exemplar.

Estat Previ
Enderroc acabat.

És mol important DE-CONSTRUIR correctament, de forma planificada i sense barrejar uns residus amb altres, per tal de poder realitzar la gestió més òptica tècnicament, ambientalment i econòmicament per cada tipus de materials. 

 

Durant l’obra es va realitzar la retirada, transport i gestió del fibrociment per empresa especialitzada. Es van realitzar desmunts i enderrocs manuals específics, per llavors entrar amb els equips de demolició més grans. Es va gestionar i separar diferents materials per la seva valorització, essent el seu destí un tractament de reciclatge i reutilització dels mateixos. 

 

 

 

El resultat final és el de un solar completament net on han desaparegut unes naus, fent una gestió dels residus molt eficientment,  minimitzant la quantitat que va a abocador i maximitzant tots els processos de valoració, reciclatge i reutilització. 

 

 

 

 

Comments are closed.