Finalitzades les obres d’urbanització del Sector del Pla Parcial SUD-5 La Carretera al municipi de Vilamalla (Alt Empordà, Girona). 

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge slu va realitzar satisfactòriament aquestes obres d’urbanització, complint la planificació prevista i amb les Ordenances i Normes Urbanístiques que li són d’aplicació, així com el mateix Pla General d’Ordenació Municipal de Vilamalla; per finalment aconseguir la recepció de les obres per l’Ajuntament. 

Urbanització acabada; detall nou vial, nova senyalització, nova rotonda.

 

Les obres van ser encarregades per la Junta de Compensació propietària dels terrenys, han tingut com objectiu finalitzar una actuació urbanística començada l’any 2010 i que havia quedat paralitzada.

Amb aquesta actuació, doncs, s’ha pogut generar una zona industrial i d’equipaments amb totes les garanties i condicionants exigits per les diferents normatives urbanístiques i de planejament, amb la supervisió de l’Ajuntament de Vilamalla i els despatxos d’enginyeria corresponents.

Detall execució. Pavimentació vials i rotonda, col·locació biones i senyalització.

 

L’àmbit total ocupa una superfície d’uns 180.000 m2, i s’ha executat una rotonda i diferents vials amb les característiques necessàries pel desenvolupament de l’activitat industrial, amb especial atenció a la capacitat de la secció de ferm per garantir una durabilitat adequada.

Detall execució. Noves xarxes serveis i formació voreres.

Cal destacar que la capa de Sòl Ciment prevista a projecte com a base prèvia de l’aglomerat, va ser executada amb els materials d’enderroc de l’obra, previ tractament in situ de classificació, matxuqueig i cribat amb l’equip de maquinària mòbil de l’empresa Masssachs Obres i Paisatge; aportant una gestió dels residus i valoraització i reutilització dels mateixos exemplar, tot complint amb les necessitats tècniques de l’obra.

Posteriorment a aquest tractament, es va fabricar el sòl ciment amb la planta mòbil de la que també disposem, i que garanteix complir la normativa PG3 en quant a la homogeneïtat del material fabricat.

Detall pavimentació, equip treballs nocturns.

 

 

Comments are closed.