Formigó / SAULO SOLID / Enderroc / Urbanització / Mur de Pedra/ TERRA SOLIDA / Moviment de Terres /Construcció de zones residencials / Gestió de Runes / Excavació en pedra / Àrids per la construcció / Sauló Parc / Reciclatge de Runes / Obra Pública / Formigó armat /Construcció de zones esportives / Esculleres i Rocalles / Formigó acolorit en massa / Sistemes d’estabilització de terra / Excavació en sorres / Esbrossada / Mur prefabricats / Drenatges / Terraplens / Escomeses i sanejament / Ponts i passeres / Topografia / Pedraplens / Canalitzacions / Sorres / Obres claus en mà / Mur verd / Servei urgències 24h / Enjardinat de zones Verdes / Mur de gabions  / Equip propi d’asfalt / Mur de fusta / Construcció de càmpings / Nous accessos i Rodones / Electricitat i enllumenat / places / passeigs marítims / camins de ronda / vies verdes i carrils bici