L’empresa Massachs Obres i Paisatge realitza actuacions en obres i projectes aplicant les noves tecnologies de l’enginyeria ambiental i la bioenginyeria a la construcció.

Aquestes disciplines donen solució als problemes d’enginyeria projectant i executant les obres amb tècniques de construcció sostenibles pel medi ambient.

L’enginyeria ambiental te la finalitat de protegir de l’erosió i rehabilitar ecosistemes garantint la màxima integració al paisatge de les obres, amb el mínim impacte al medi ambient.

Execució de les obres del Projecte «Integració Paisatgística de l’Aparcament de la Platja Castell de Palamós d’ús estacional».

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge ofereix solucions verdes pel disseny de projectes i l’execució d’obres d’adequació ambiental com:

– La restauració i recuperació de zones degradades amb tècniques de bioenginyeria

– Regeneració de cursos de l’aigua, lleres i espais litorals.

– Recuperació i protecció del paisatge davant fenomens erosius


– Reducció de l’impacte ambiental i paisatgístic de camins i carreteres de muntanya.

– Adaptació al paisatge d’àrees d’aturada, miradors i accessos dels espais naturals.


– Estabilització de talussos, de varis tipus segons criteris estructurals i ambientals.

– Obres de drenatge i endegament, per garantir un correcte flux hidrològic i control escorrentiu
.

– Recuperació de terrenys afectats per activitats com: graveres, canteres, mines, abocadors…


– Treballs per la descontaminació de sòls contaminats. Tractament i recuperació. (enllaç a pàgina)

Massachs va executar les obres del projecte «Restauració del Paratge de Tudela del Cap de Creus», les obres d’enderroc, de gestió de la runa i de restauració del Parc Natural van aconseguir un resultat extraordinari.

Alguns dels principals productes o tècniques son:

– Obres de Drenatge i endegament
Solucions per garantir la correcte evacuació de les aigües superficials de la traçada amb el disseny i la construcció d’elements per interceptar i drenar l’aigua en entorns naturals. L’aigua acumulada en superfície provoca un elevat risc d’erosió, sedimentació i esllavissades entre altres; posant en risc l’entorn natural i la mateixa infraestructura. Per això es important executar les obres de baixants, dispersadors d’aigua, cunetes de guarda, endegaments i murs amb criteris estructurals i ambientals.


Mur verd vertical de terra armada.
Inclinació fins 80º vertical, 100% vegetable per la part frontal, mur de terra armada amb geotèxtil. Mur tipus Delta green, Huesker o similar. Garanteix l’estabilització de talussos amb la màxima integració al paisatge.


– Mur de gabions de pedra.
Per contenció o decoratius. Gran capacitat estructural i diverses aplicacions.


– Talús vegetable i Hidrosembra, marges i murs vegetables.
Control erosió de marges, talussos i murs amb plantacions vegetals. Utilització de mantes o xarxes orgàniques, geomalles, fibres vegetals, sacs de terra, estaques vives….


Recarrega Hídrica del subsòl, mitjançant la infiltració d’aigua de pluja.
Construcció de zones de endegament i drenatge en espais naturals per garantir la recarrega dels aqüífers. Les pluges cada cop menys freqüents i més intenses provoquen un elevat risc d’erosió. La generació d’espais per la captació de pluges torrencials i garantir la seva infiltració al subsòl garanteixen el bon flux hidrològic natural.


SUDS: Sistema Urbà de Drentatge Sostenible; mitjançant blocs d’infiltració.
Disseny i contrucció de sistemes sostenibles de recollides d’aigues de pluja per zones urbanes. Captació, conducció i infiltració de les aigues dins del mateix terreny o parcela, amb la construcció d’un pulmó d’infiltració amb blocs tipus Graf o Atlantis. Alternativa al sistema tradicional, igual d’eficient però totalment respectuós amb el medi ambient– Altres tècniques constructives de la bioenyigeria
Contrucció de camins i senders, restauració d’espais naturals i prevenció de erosió amb materials vegetals com: Esglaons i baranes de fusta, Feixina de branca seca, Feixina de branca viva, murs amb estructura de fusta tipus entramat viu Roma o Krainer, mur de pedra seca, biorotlles vegetals, sorres, graves, terres, adobs, mulch, rocalles i esculleres.

– Paviments de terra estabilitzada tipus SAULÓ SÒLID, TERRA SÒLIDA i TerraPref.
Fets amb terra o sauló; de mot alta resistència a l’erosió de les pluges durant anys, sense manteniment. Aconsegueixen solucionar els problemes d’erosió de les pluges tot garantint l’ús projectat del paviment amb un digne envelliment i el mínim impacte al paisatge i medi ambient. Eviten la formació de fang, xaragalls, creixement nova vegetació, excés de fins i control de pols durant molts anys.


– Sòl estructural.
Per la plantació d’arbres en espais urbans, garantint el correcte desenvolupament de les seves arrels i per tant que l’arbre creixi amb un bon desenvolupament biològic.

– Formigó Drenant

– Valorització, Classificació de terres, Gestió i Reciclatge de Residus de la construcció per la restauració d’espais naturals.

– Treballs forestals, prevenció d’incendis i de reforestació.

Consolidació terreny parcel·la amb la construcció de MUR VERD VERTICAL DE TERRA ARMADA
SUSQUEDA_VISTA DRON 6
Control erosió Pistes Forestals en Parcs Naturals, consolidació del ferm existent amb el sistema de pavimentació TERRA SOLIDA
Valorització de terres i Reciclatge de Runes per la restauració despais naturals.
Obres de Restauració i Protecció de marges i talussos de fronts marítims, platges i lleres de rius.

Més informació a info@massachs.com o al 972 837 113!