POLÍTICA INTEGRADA DE QUALITAT, AMBIENTAL I SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

 

 

El nostre objectiu és realitzar les obres d’acord als requeriments del client i parts interessades, optimitzant el preu, complint el termini i els requisits aplicables legals i voluntaris especificats.

 

El respecte al medi ambient és un component essencial de les nostres activitats i objectius. Pretenem contribuir a la conservació dels recursos naturals mitjançant la progressiva integració ambiental de les nostres activitats, així com a través del coneixement i compliment de la legislació ambiental corresponent.

 

És objectiu primordial de tots en MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU aconseguir un alt nivell en

la prevenció de riscos laborals i del deteriorament de la salut en la realització de les nostres activitats i obres. És un element imprescindible del Sistema ja que afecta a la seguretat i salut de tots els treballadors de l’empresa.

 

Principis amb els quals hem d’orientar el nostre treball:

 

 

 • Política adequada a les finalitats de l’empresa.

La política integrada de Qualitat, Ambiental i Seguretat i Salut en el Treball és adequada a l’objectiu de l’organització.

 

 • Millora contínua.

L’eficàcia del sistema de gestió de la Qualitat i Ambiental millorarà contínuament.

Dins de la gestió de la SST,  la Prevenció de Riscos Laborals i del deteriorament de la salut és una activitat bàsica, que no serà en cap cas supeditada a cap exigència, sent també un procés de millora contínua

 

 • Prevenció de la contaminació.

Totes les actuacions hauran d’evitar, al màxim, contaminar el medi ambient. Per això, s’identificaran i avaluaran els aspectes ambientals en cada obra per minimitzar i evitar els impactes en el medi ambient, es formarà als treballadors en les mesures que s’implementaran per a assolir-lo i la concienciació de la importància de les seves operacions en la prevenció de la contaminació ambiental.

 

 • Prevenció de lesions i del deteriorament de la salut.

Amb la finalitt de prevenir lesions i evitar el deteriorament de la salut relacionada amb el treball, s’aportaran els recursos humans i Materials necessaris per la formació de tots els treballadors, concienciant-los de la importancia del seu compliment per a eliminar incidents. Es realitzarà la identificació i avaluació de riscos en les nostre obres, en les que es disposarà del Pla de Seguretat i Salut.

En determinats casos, d’obres menors sense projecte, en el que no es disposi del Pla de Seguretat i Salut, s’aplicarà l’Avaluació de Riscos.

S’implementaran els mecanismes per la consulta i participació dels treballadors en la gestió de la SST.

 

 • Compromís de complir amb els requisits.

El conjunt de les tasques de l’organització es duran a terme complint amb la Normativa Tècnica vigent, tots els requisits Legals i Normatives Ambientals i de Prevenció de Riscos Laborals vigents,  o altres requisits establerts per les parts interessades

 

 • Marc de referència.

La política integrada de Qualitat, Ambiental i Seguretat i Salut en el Treball proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius de qualitat, objectius i metes ambientals i objectius de SST.

 

 • Documentació, implementació i manteniment ( informació documentada )

Totes les actuacions amb implicàncies ambientals han de documentar-se, implementar-se i mantenir-se. Així mateix s’ha de documentar, implementar i mantenir un seguiment de la prevenció de riscos laborals en tots els nostres centres de treball, dins d’una  planificació general segons l’establert per la normativa vigent.

 

 • Revisió.

La política integrada de Qualitat, Ambiental i Seguretat i Salut en el Treball  serà revisada contínuament per a la seva permanent adequació.

 

 • El client és vital en l’organització.

El treball de l’organització està orientat a comprendre les necessitats dels nostres clients, complint amb la finalitat de les obres i serveis, en qualitat, cost i termini.

 

 • La rendibilitat.

La solidesa de l’empresa s’aconsegueix generant un adequat nivell de beneficis, minimitzant els riscos inherents a l’activitat i donant el servei requerit pel client.

 

 • La qualitat és responsabilitat de tots

La qualitat es fa fonamentalment a través de la prevenció. Cada persona integrant de l’organització és responsable de la qualitat dels productes i serveis que genera.