Redactors de projectes, directors d’obra, gestors d’obra

 

 

Podem donar per suposat que tots els serveis que ofereix l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge son d’interès des del punt de vista dels tècnics esmentats. La nostre empresa  pot realitzar des de la col·laboració a l’aixecament topogràfic amb els nostres departaments de topografia, a la esbrossada prèvia d’una finca, passant per ajudes a la realització de sondeigs del sol, a realitzar l’obra en el seu conjunt i acabant amb la realització dels plànols d’obra feta i recepció d’obra.

 

 

«Per mencionar-ne uns quants, seguidament un llistat de punts que els tècnics poden tindre resolts amb la contractació de MASSACHS Obres i Paisatge, ressaltant els menys habituals.»

 

♦ Topografia

♦ Esbrossada

♦ Excavació en sorres

♦ Excavació amb estrebatges

♦ Excavació en aigua delimitada per INCA

♦ Excavació en roca

♦ Excavació amb morter expansiu

♦ Excavació amb bivalba

♦ Drenatges

♦ Terraplenats

♦ Pedraplens

♦ Murs d’escollera

♦ Murs prefabricats

♦ Murs de formigó armat

♦ Murs verds

♦ Canalitzacions amb tubs o caixons

♦ Ponts i passeres

♦  Estabilització de sauló

♦ Enjardinament mediterrani

♦ Sauló garbellat

♦ Sorres CE

♦ Reciclatge de runes

♦ Formigóns normal, tenyits, color en masa i gruix

♦ Urbanitzacions complerta

♦ Escomeses MT i BT

♦ Escomeses sanejament, pluvials

♦ Serveis d’urgència 24 hores

♦ Gestions amb companyies concessionàries

♦ Obres Claus en mà

♦ Obres amb aplicació de reciclat

 

 

Contacte