La nostra empresa ha iniciat les obres de integració paisatgística del nou aparcament de la Platja de Castell, segons projecte redactat per l’Arquitecte del Paisatge, Martí Franch, adjudicades per l’Ajuntament de Palamós.

 

L’àmbit de les obres es situa a la zona costanera nord del litoral palamosí Castell-Cap Roig, i es tracta d’un espai d’interès natural, amb un d’elevat interès ecològic, cultural i paisatgístic.

 

La platja de Castell té una forta afluència a l’estiu pel que disposa d’un aparcament permanent de 2800 m2 on hi caben uns 80 vehicles, i un de temporal a l’estiu de 1,7Ha. per 630 vehicles. Amb aquesta execució, es condicionaran uns camps agrícoles per fer un nou estacionament de temporada de 20.500 m2,  amb capacitat per a un mínim de 560 vehicles i es completarà amb un nou camí de connexió entre l’aparcament i la Platja de Castell, però mitjançant l’execució de les mínimes actuacions imprescindibles, que siguin coherents amb la morfologia de l’entorn agrícola i forestal on es troba.

 

A fi de possibilitar la valorització del patrimoni d’aquest paratge alhora que s’ordenen, s’amplien i es milloren els serveis, ajustant-los a l’estacionalitat del territori, tot reduint els impactes, la nostra empresa, durà a terme les següents actuacions principals:

 

* Protecció de la vegetació existent

* Eradicació i evacuació de canya i treballs previs

* Moviment de terres, excavacions i terraplenats

* Pas d’instal·lacions

* Formació drenatge i instal·lació de reg

* Construcció dels camins de sauló amb el procediment SAULO SOLID.

* Instal·lació del mobiliari i pilones

* Plantacions arbrat i arbustives

 

 

Massachs, segueix apostant fermament per la integració natural al medi, dins de les seves obres!

 

 

Notícies relacionades:

 

https://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php/1500008988/en-marxa-les-obres-del-nou-aparcament-de-castell/1

 

https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1458030-inici-d-obres-al-parquing-de-castell-a-palamos.html

 

https://www.facebook.com/Ajuntament-de-Palam%C3%B3s-1124475834353332/?hc_ref=ARQyCa5CXGeQ7cbaKwWtx71pTtyW_QczAEMFBxxsjjJfNv3PQxIq6_HxRpP6FYkdNH0

 

https://twitter.com/AjPalamos?lang=ca

 

 

 

Comments are closed.