L’empresa Massachs, com a gestor de runes de la construcció; els ofereix el servei de gestió de la runa, la gestió documental i el lliurament dels certificats segons normatives vigents. 

Contenidor de Runa

 

 Som profesionals del sector i oferim el servei de gestió de runes a clients com: 

 • Empreses de la construcció i de reforma.  
 • Promotors, Hotels, càmpings.. 
 • Altres empreses privades 
 • Administracions i obres públiques
 • I en definitiva a tot Productor de residus de la construcció. 

Oferim tant:

-la gestió complerta de la runa (amb el transport o recollida amb contenidors) i L’acceptació a destí autoritzat. 

-o només el servei d’acceptació dels residus, com a destí final autoritzat per la gestió de les runes de construcció. 

Els nostres centres autoritzats (Planta de reciclatge i dipòsit de runes) admeten runa de la construcció i lliurem el corresponent certificat de gestió pel client. 

Oferim l’acompanyament documental des de l’expedició de la llicencia d’obres, fins l’emissió del certificat final i retorn dels avals. 

Contacti per informar-se o demanar tarifes de preus. 

 

 

Complementem el servei de gestió de runes amb el de subministrament d’àrids reciclats; i expedim els corresponents certificats de subministrament. 

Per tal de donar compliment a la llei vigent d’ús minim del 5% dàrids en totes les obres.

També els oferim l’assessorament pel càlcul i compliment d’aquesta normativa. 

Doncs en la fase prèvia a iniciar obra és quan amb la direcció obra es te de tenir clar:

 • Quantitat de runa a gestionar. Avals i contractes i certificat de runa a reclamar per la correcte gestió.
 • Quantitat d’àrid reciclat que te de consumir la obra. I corresponent certificat d’àrids reciclats exigible al final de l’obra. 

 

 

 • Realitzar una correcte gestió dels residus, minimitza l’impacte ambiental del sector de la construcció. 
 • Els certificats de gestió són un comprovant conforme  gestió dels residus s’ha fet com diu la llei. 
 • El control del destí del residus, per tot tipus de productors (privats o públics) és obligatori. 
 • La recent normativa d’ús del 5% dels àrids procedents de reciclatge; és una mesura indispensable per l’economia circular dels àrids. 

 

Tot i els anys que fa que aquestes normatives son vigents, i que la sensibilitat amb el medi ambient ha augmentat molt darrerament; és sorprenent l’elevat número d’obres que es fan i al acabar no es demanen aquests certificats avui en dia. 

 

Notes: 

La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, estableix que els projectes de construcció d’obra pública i d’obra privada han de fer ús d’un mínim del 5% d’àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i la demolició.

Comments are closed.