Enllestides satisfactòriament les obres del projecte d’urbanització d’aquest carrer a Sant Feliu de Guíxols.

 

 

Detall nou vial amb paviment asfàltic, de rigoles i la vorera pavimentada amb panot.
Detall carrer completament acabat. Amb noves lluminàries LED, xarxa pluvials, guals, paviments, etc..

 

Les principals actuacions han estat:

* Moviment de terres: excavació, transport i esplanada per a regularitzar la geometria del carrer segons projecte; com per l’obertura de rases de serveis.

* Pavimentació de ferms: Paviment asfàltic al carrer, vorera de panot, vorada prefabricada i encintat amb rigola.

* Nova xarxa de sanejament separativa: Construcció de xarxa de residuals, Construcció de xarxa de pluvials. 

* Xarxa Aigua Potable: Retirada de les antigues canonades de fibrociment, Construcció de xarxa aigua potable nova amb tub de polietilè d’alta densitat.

* Enllumenat públic: Construcció nova xarxa i instal·Lació noves columnes i lluminàries tipus LED.

* Xarxa Telefon: Contrucció nova xarxa amb canalitzacions subterrànies, Soterrar linees aèries existents.

* Xarxa Electricitat: Construcció nova xarxa de Baixa tensió elèctrica en tot àmbit acutació.

* Xarxa gas: Construcció nova xarxa, prolongació del tub de distribució de gas.

* Formació dels passos de vianants: Construcció de dues escales per interconnectar varis carrers, Construcció de Guals en voreres i vials.

 

 

Com a dificultats especials em de destacar:

  • l’alta presència de roca molt dura en marges i rases. 
  • la localització dels serveis existents i el seu enderroc
  • la construcció de les escales, amb molta dificultat d’accés i d’execució. 

 

Detall demolició amb fresat «in situ» del paviment asfàltic antic.

 

Detall construcció de escales d’alta dificultat

 

Detall obertura rasa amb martell, ferm amb roca d’alta duresa.

 

Detall rasa i treballs de canalització xarxa serveis.

 

Aquesta ha estat una obra integral bastant complerta executada per l’empresa Massachs, aplicant el seu sistema de treball:

– Aquesta obra a estat actor de l’economia circular dels àrids; l’obra a generat runa de la construcció però també a consumit àrid reciclat.

– Aquesta obra ha complert amb un consum mínim o superior del 5% dels àrids de l’obra amb àrid reciclat amb CE, tal com dicta la llei L’article 147.2 de la llei 5/2020

– Aquesta obra s’ha realitzat amb màquines excavadores i camions d’última generació, amb motors que compleixen les darreres normatives europees d’eficiència energètica i emissions CO2, que utilitzen sistemes Adblue entre altres per reduir el seu impacte al medi ambient; i que compleixen les normatives europees d’emissions de soroll.

– L’empresa Massachs a executat aquesta obra sota el compliment de les certificacions Europees:

   * Gestió Mediambietal en les obres, segons la ISO UNE-EN 14001

  * Seguretat Laboral en centres de treball, obres; segons la ISO UNE-EN 45001

  * Gestió de Qualitat, segons la ISO UNE-EN 9001

 

Comments are closed.