El desenvolupament d’aquest sòl urbà d’acord amb el POUM de Calgonge avança a bon ritme. Les obres promogudes per un promotor privat finalment hauran de ser recepcionades per l’Ajuntament, amb la corresponent cessió dels espais públics i noves xarxes de serveis construïdes. 


Detall excavació en roca i terres per les rases de canalitzacions serveis.

L’empresa Massachs Obres i Paisatge està realitzant aquests treballs, posant a disposició els seus coneixements i experiència en obra civil i d’urbanització, d’obra pública i privada, i amb les companyies dels serveis. Així doncs, des d’un bon inici d’obra es treballa conjuntament amb la direcció facultativa i el promotor per aconseguir que un cop finalitzada l’obra sigui rebuda sense problemes per l’Ajuntament.

Les obres principalment son de moviment de terres, enderrocs, creació de carrers asfaltats i voreres (futurs espais públics), creació de la xarxa de clavegueram i de la xarxa d’abastament d’aigua potable, la xarxa de mitja i de baixa tensió elèctrica, la xarxa de telefònica, la xarxa de gas i la creaió de la nova xarxa d’enllumenat (públic), nova senyalització, gestió de residus, construcció de murs, xarxa de fibra òptica, treballs de jardineria i mobiliari urbà. 

Detall enderroc antigues construccions i gestió dels resiuds

Quan un promotor privat desenvolupa un sol urbà, ha d’ajustar el seu projecte al compliment de les normatives urbanístiques definides al POUM del terme municipal . Aquestes obres d’urbanització finançades pel promotor privat, comporten la realització d’un projecte que preveu transformar el terreny inicial en un espai urbà que compleixi la normativa vigent, i per finalment concedir gratuïtament a l’administració els espais i xarxes publiques construïdes com els carrers, voreres i xarxa enllumenat.

Transport de terres i runes a planta de reciclatge i valorització de residus de la construcció autoritzada.

Detall excavació en roca i terres per les rases de canalitzacions serveis.
Detall excavació en roca i terres per les rases de canalitzacions serveis.

La qualitat i el rigor son dos pilars bàsics per la nostre empresa, Massachs Obres i Paisatge ofereix les millors garanties aplicant el amb el seu sistema de treball:

– Aquesta obra és actor de l’economia circular dels àrids; l’obra a generat runa de la construcció però també a consumit àrid reciclat.

– Aquesta obra tindrà un consum mínim o superior del 5% dels àrids de l’obra amb àrid reciclat amb CE, tal com dicta la llei L’article 147.2 de la llei 5/2020

– Aquesta obra es realitzarà  amb màquines excavadores i camions d’última generació, amb motors que compleixen les darreres normatives europees d’eficiència energètica i emissions CO2, que utilitzen sistemes Adblue entre altres per reduir el seu impacte al medi ambient; i que compleixen les normatives europees d’emissions de soroll.

– L’empresa Massachs a executat aquesta obra sota el compliment de les certificacions Europees:

   * Gestió Mediambietal en les obres, segons la ISO UNE-EN 14001
  * Seguretat Laboral en centres de treball, obres; segons la ISO UNE-EN 45001
  * Gestió de Qualitat, segons la ISO UNE-EN 9001

Comments are closed.