E.U.C.  –  Entitats Urbanístiques de Conservació, Col·laboració i Compensació

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge s’ha especialitzat en col·laborar amb aquestes entitats per oferir-los una oferta global de les obres a desenvolupar.
Realitzem la totalitat dels serveis que necessiten oferint un sol únic interlocutor i responsable pel seu projecte .


♦ Col·laborem en la redacció del projecte i en la petició d’assessorament a les companyies concessionàries de serveis.

♦ Estudiem econòmicament el projecte i establim les possibilitats variants.

♦ Solucionem les dificultats que apareixen en el moment de portar a terme la recepció de les obres per part de la administració.


♦ Podem intervenir des de la fase de redacció projecte, a l’execuió de les obres, com també realitzem treballs de manteniment i conservació o reparacions.

♦ Aportem la nostre experiència de més de 65 anys en l’obra pública i privada.

Treballs de jardineria, plantació i xarxa de reg, subministrament de gravetes, formacio de paviments. xarxa enllumenat.. etc


“Ens comprometem a mantenir preus, terminis i qualitats amb aportació de garanties econòmiques suficients i acceptar penalitzacions per contractes, en cas de no mantenir el ritme d’obra previst al pla quinzenal.”

Massachs Obres i Paisatge

Alguns dels serveis que poden ser del vostre interès:

Serveis MASSACHS Obres i Paisatge

Tipus d’entitats urbanístiques col·laboradores:

  • Les Juntes de Compensació, com a agrupació de propietaris que té per objectiu impulsar el procés urbanístic en planejaments de caràcter privat, amb la funció principal d’urbanitzar l’àmbit.
  • Les Associacions Administratives de Cooperació formades per propietaris d’àmbits amb l’objectiu de col·laborar amb l’Administració en el supòsit que la iniciativa del planejament i la gestió correspongui a l’Administració actuant.
  • Les Juntes de Conservació formades pels propietaris que tenen el deure de conservar i mantenir les obres d’urbanització ja acceptades per l’Ajuntament.
  • Les Juntes de Concertació  es regeixen, quant al seu funcionament, per les regles que fixi el seu document constitutiu, i actuen de conformitat amb el que es disposi en les bases per a la concertació aprovades per l’Administració urbanística actuant.
  • Els Apoderaments Especials substitueixen la Junta de Compensació en el cas que els propietaris hagin presentat un projecte de reparcel·lació voluntària i es posin d’acord per apoderar una persona per fer les funcions d’urbanització que correspondrien a la Junta de Compensació.
  • Les Entitats Urbanístiques Col·laboradores Provisionals estan formades per un mínim del 25% de propietaris dels terrenys a desenvolupar, amb la finalitat de redactar el planejament i els instruments necessaris per a la constitució definitiva de l’entitat, i per un termini màxim de tres anys. 

També tenim a la seva disposició:
Gestió de Residus de construcció
Subministrament àrids per jardineria i construcció
Parc de maquinària: Excavació i transport, Gestió de runes, Equip per asfaltar
Subministrament de formigó, fomirgó de color en gruix i morters.
Construcció de murs: Mur de Gabions, Mur verd, Escolleres i Rocalles..

Per més informació posi’s en Contacte !

ACTUACIONS RECENTS:

TREBALLS NOVA XARXA AIGUA POTABLE A ROSAMAR

TREBALLS CONSERVACIO I MANTENIMENT URBANITZACIO A STA CRISTINA D’ARO.

TREBALLS DE URBANITZAZIÓ I NOVES XARXES SERVES A SERRA DE DARÓ

TREBALLS DE REURBANITZACIÓ I CANALITZACIO SERVEIS A SANT FELIU DE GUIXOLS

SERVEI D’EMERGENCIES I MANTENIMENT A VIES VERDES DE GIRONA

SERVEI D’EMERGENCIES I MANTENIMENT A AGENTS FORESTALS.