Empresa constructora de Girona amb seu a Santa Cristina d’Aro, Massachs Obres i Paisatge es dedica a aquesta activitat empresarial des de fa més de 45 anys, en l’àmbit de obra pública i privada.

L’equip de maquinària, personal tècnic i operaris de l’empresa, hem realitzat, durant aquests anys, una gran varietat d’obra pública i hem merescut el reconeixement per part de l’administració, dels clients i de les diferents companyies subministradores.

 

MASSACHS Obres i Paisatge slu  ofereix un tracte professional, serveis i productes de qualitat contrastable, i posa a disposició per part del seu departament de I+D  noves tècniques, evolucions i millores amb l’experiència de més de 50 anys en el món de la construcció d’ obra pública i privada.

 

Com a contractista tenim reconeguda experiència en les següents àrees:

 

* Urbanització

Urbanització de carrers

Urbanització integral d’Unitats d’Actuació, Plans Especials, …

Urbanització de polígons industrials

Urbanització de càmpings

Construcció de xarxes de serveis públics: sanejament, electricitat de baixa i mitja tensió, enllumenat, telefonia, aigua potable i gas.

Construcció de pistes esportives.

Construcció i ordenació de zones verdes i espais lúdics (places, passeigs marítims, camins de ronda, vies verdes, etc.)

Accessibilitat a Parcs Naturals i recorreguts interns en zones d’interès natural.

Camins de ronda

Vies verdes

 

* Obra civil, carreteres i ajudes edificació

Moviment de terres:  Rebaix de tot tipus de terreny per a la formació dels fonaments d’edificis, naus industrials, habitatges, piscines, etc.

Excavacions: Amplia experiència en excavacions. Excavació en roca, amb bivalda, amb morter expansiu, amb pala excavadora , retro o martell hidràulic.

Enderrocs: Els nostres equips tècnics i humans, mitjançant l’ús de la maquinària amb implaments específics i eficients que augmenten la seguretat, realitza els serveis d’enderrocs de tot tipus d’edificacions.

Apuntalament: Equip propi d’apuntalament per la seguretat en excavació de rases. L’equip d’apuntalament també el lloguem, disposem de diferents mides.

Desconstrucció: Hem portat a terme la desconstrucció de grans àrees amb resultats que han merescut els més reconeguts premis mediambientals internacionals.

Construcció d’accessos i rotondes

Construcció de Ponts

                                       Canalització de xarxes Elèctriques, AT, BT MT; i llum. gas, telefon, gas…  

                                     Canalització xarxa Aigua Potable.

                                     Recuperació, manteniment, canalització de rieres i rius. 

Col·laboració en construcció d’autovies.

Murs de contenció armats de formigó

Murs verds de contenció de terra armada i geotèxtils.

Esculleres i rocalles

Murs de gabions de pedra 

 

 

 

* Descontaminació de sòls; tractament i recuperació de terrenys contaminats. (veure enllaç)

 

*Gestió i Reciclatge de runes, residus de la construcció. 

Enderrocs i Demolicions. Càrrega i transport de runes a centre autoritzat. 

Gestió de residus, emisió de certificats de transport i destí dels residus. 

Disposem d’una Planta de Reciclatge de runes de la construcció pròpia; és un equip mòbl i es pot desplaçar a obra per treballar «in-situ» per reutilitzar els àrids a la mateixa obra. 

L’àrid resultant, degudament processat, és apte, entre d’altres, per la formació de la caixa de base de carrers, per a drenatge i per a llit o reblert de canalitzacions de serveis o sanejament, formigó i asfalt.

 

 

A la pedrera Mas Patxot fa més de 20 anys que s’hi extreu granit i amb el seu esmicolament i classificació es transforma en àrids de característiques homogènies, amb una bona corba granulomètrica i qualitat diferenciada:


Sauló
crivat …………………………………………….0/5 –  0/80/12 –  0/20 – 0/40 mm

Graveta de sauló  ……………………… 6/8 – 12/60 – 60/125 – 125/250  mm

Sorra de moli …………………………………0/5 mm

Sorra rentada ………………………………..0/5 mm

Tot-u natural, Terres, Gresa de tall d’extracció

Tot.u.A i Tot.u.B Reciclat ……… 0/20 mm

Subbase Reciclat  ……………. 0/20 mm

Graves i Matxuca àrid reciclat  ………. 10/60 – 60/125 / 125-250 mm

 

  • Pavimentació

Paviments de terra estabilitzada:

– Sistemes certificats SAULO SOLID i TERRA SOLIDA.

Paviments de formigó:

– Tenyit en gruix – acolorit en massa

– Decapat

– Amb els àrids de colors seleccionats.

Paviments d’asfalt:

-Equip d’asfalt pròpi

-Nous carrrers i reparacions

 

 

Massachs Obres i Paisatge , més 50 anys d’experiència al seu servei. Per més informació, assessorament i pressupostos posi’s en contacte.

 


Contacte