Acabades les obres de renovació de la xarxa d’aigües residuals, d’un tram del c/ Rector Felip a Lloret de Mar.  

Les obres s’han executat sense problemes, correctament i segons lo previst.

Hi va haver alguna dificultat afegida; doncs per les restriccions degudes al Covid-19 les 2 escoles pròximes al carrer en obres tenien d’utilitzar varis accessos per la mainada.
Per tal de minimitzar el màxim aquestes molèsties es va planificar amb els tècnics municipals, d’avançar al màxim els treballs en aquests trams durant els dies de vacances escolars de Setmana Santa.
Detall execució treballs.
Detall obra acabada.

 

Aquest tram de la xarxa de clavegueram estava al final de la seva vida útil, molt envellit i amb materials obsolets.

Ja feia bastants anys es va procedir a inspeccionar aquest tram de carrer i es va constatar el seu estat deficient i la necessitat de realitzar una intervenció. 

Aquest projecte d’obres va ser publicat com a licitació pública per l’Ajuntament de Lloret de Mar; concurs al que es va presentar l’empresa Massachs i la seva oferta va aconseguir la millor puntuació essent l’adjudicatari. 

 

 

L’obra realitzada han consistit principalment en:

  • Obra civil

Enderrocs, moviments de terres, excavacions, gestió de residus, rebliments amb àrids, repavimentació asfàltica. 

  • Obra hidràulica

Substitució de la canonada existent de formigó, per una de nova canonada de doble capa PEAD; amb instal·lació complerta.

 

Detall previ; deteriorament del paviment del carrer per problemes d’assentament de les terres de l’antiga canonada de formigó.

 

Col·locació del nou tub de residuals. (Fase posterior a obertura rasa i enderroc canonada antiga)

 

Detall rebliment rasa, protecció del tub amb sorra i senyalització de la nova xarxa de sanejament.
Detall paviment asfàltic nou

Treballs de senyalització horitzontal del vial.

 

Altres dades de l’obra executada per l’empresa Massachs amb el seu sistema de treball:

– Aquesta obra a estat actor de l’economia circular dels àrids; l’obra a generat runa de la construcció però també a consumit àrid reciclat.

– Aquesta obra ha complert amb un consum mínim o superior del 5% dels àrids de l’obra amb àrid reciclat amb CE, tal com dicta la llei L’article 147.2 de la llei 5/2020

– Aquesta obra s’ha realitzat amb màquines excavadores i camions d’última generació, amb motors que compleixen les darreres normatives europees d’eficiència energètica i emissions CO2, que utilitzen sistemes Adblue entre altres per reduir el seu impacte al medi ambient; i que compleixen les normatives europees d’emissions de soroll.

– L’empresa Massachs a executat aquesta obra sota el compliment de les certificacions Europees:

   * Gestió Mediambietal en les obres, segons la ISO UNE-EN 14001

  * Seguretat Laboral en centres de treball, obres; segons la ISO UNE-EN 45001

  * Gestió de Qualitat, segons la ISO UNE-EN 9001

 

Comments are closed.