S’ha iniciat l’execució de les obres de la segona fase de Reurbanització del Carrer de Santa Magdalena, en el tram comprès entre la Riera de Sant Amanç i la Carretera de Girona, adjudicades a la nostra empresa per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i que, conjuntament a les obres per la construcció d’un nou col·lector de les aigües plujanes a la Carretera de Girona, ascendeixen a un import global de més 740.000 euros.

Les obres contemplen:

 • Enderrocs:
  Enderroc de la totalitat de voreres i calçades existents, i serveis soterrats que s’hagin de substituir o anul·lar.
 • Moviment de terres:
  Formació de la caixa de paviment, així com l’excavació tant de les canalitzacions com del dipòsit anti-DSS.
 • Sanejament:
  Construcció de nova xarxa de sanejament, tant de residuals com de plujanes, així com la construcció del dipòsit anti-DSS, i sobreeixidors a l’encreuament del carrer Sta. Magdalena amb Ctra. de Girona.
 • Xarxa d’aigua potable:
  Substitució de l’actual xarxa d’aigua potable, incloses les escomeses individuals.
 • Xarxa de subministrament elèctric:
  Es mantindrà l’actual xarxa aèria grapada a les façanes, substituint la resta de xarxa aèria per aquesta tipologia, i soterrant els creuaments de vials.
 • Xarxa d’enllumenat públic:
  Es preveu mantenir la il·luminació subjecta a façana substituint les lluminàries i mantenint la xarxa existent, soterrant els creuaments de vials.
 • Xarxa de telefonia:
  Està previst el soterrament de les línies de telefonia en els creuaments de vials.
 • Xarxa de gas:
  Contempla les feines de desplaçament de la xarxa de gas existent per afectacions amb serveis de nova construcció.
 • Pavimentació
  Les voreres es pavimentaran amb panot de 20×20 de 9 pastilles de color gris, i el ferm es realitzarà amb mescla bituminosa en calent.
 • Senyalització
  Es durà a terme la nova senyalització tant vertical com horitzontal en tot l’àmbit de l’obra.

Amb l’experiència de més de 50 anys en el món de la construcció, parc de maquinaria propi, personal qualificat i professional i els millors proveïdors i instal·ladors del sector

 


Enllaços destacats: http://guixols.cat/la-ciutat/not%C3%ADcies/6178-dilluns-comencen-les-obres-de-la-carretera-de-girona-i-santa-magdalena.html

 

Per més informació posi’s en contacte!

 

Comments are closed.