Han finalitzat les obres d’excavació arqueològica encarregades a la nostra empresa per Cavas del Castillo de Peralada.

Aquests treballs formen part de la fase prèvia a la construcció de la seva nova bodega, un projecte redactat pels recentment guardonats RCR Arquitectes d’Olot, i que promet ser una autèntica fita arquitectònica mundial.

Fruit d’uns primers estudis on es va detectar la possible presència de restes arqueològiques, es va determinar la necessitat de realitzar una excavació prèvia sota  l’espai ocupat pel nou edifici.

Degut a les característiques del terreny, està previst reutilitzar aquestes terres vegetals i primeres capes pel reblert d’una altra zona de vinya amb una superfície de 21.000 m2 aproximats. El volum de terres aproximat d’aquesta fase d’excavació ha estat de 6.840 m3, que han estat excavats a criteri de l’arqueòleg que ha dirigit els treballs.

 

 

 

 

Procediment d’excavació:

 

Primerament, l’excavació arqueològica ha consistit en una retirada de la capa vegetal i sediment fins aproximadament 15cm per sobre la cota d’aparició de restes, mitjançant excavadora giratòria amb cullera normal sota supervisió arqueològica.

 

La posterior fase ha estat l’excavació arqueològica a baix rendiment amb una excavadora giratòria amb pala de neteja sense ungles, també sota supervisió arqueològica que controlava les restes trobades i la fondària fins la que era precís excavar.

 

Paral·lelament hem realitzat noves cales (amb retroexcavadora), on no es varen fer anteriorment, per avaluar restes a la zona del talús plataforma superior i zona dipòsit.

 

Totes aquestes tasques han estat replantejades in situ, pel nostre topògraf, per tal de no rebaixar més del necessari, tot replantejant l’àmbit d’actuació i les fondàries durant l’execució.

 

Tots aquests treballs han estat realitzats amb autorització del Departament de Cultura, d’acord amb el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC NÚM. 3594, DE 13.03.2002).

 

Comments are closed.