En data 6 d’abril d’enguany, ha estat publicat al BOE el Reial Decret 210/2018,  pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), que entrarà en vigor el 5 de maig de 2018.

 

MASSACHS Obres i Paisatge, com a Gestor Autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya (Núm. reg.: E-600.99),  es troba des de fa més de dues dècades, en constant compromís amb la promoció de l’eficiència en l’ús de les runes com a recurs, per tal d’abastir un alt nivell de sostenibilitat ambiental.

El nostre dipòsit controlat de terres i runes està situat a Solius (entre Llagostera i Santa Cristina d’Aro) https://goo.gl/maps/fCuGahfXkqB2  i el seu radi d’acció contempla el Baix empordà, la Selva i el Gironés.

La planta de reciclatge i l’oferta d’àrid reciclat es localitza al mateix Dipòsit de Runes.

 

 

Ens posem a disposició del nostres clients i de totes les empreses afectades que es troben dins el nostre radi d’acció, per a donar a conèixer la nova normativa, i poder solucionar qualsevol tipus de dubte pel que fa al seu àmbit d’aplicació.

 

 

Aquest Reial Decret, incorpora els aspectes d’economia circular establerts per la Directiva marc de residus 2008/98/CE i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició a l’UE, entenent el residu com una oportunitat d’obtenir un recurs, tot derogant i modificant parts del Decret 89/2010 de la Generalitat pel qual s’aprovava el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).

És en aquests termes que el nou Reial Decret pretén avançar deixant enrere la visió separada de la gestió dels residus (municipals, industrials i construcció) unificant-ne al màxim els aspectes de tractament i gestió a fi efecte que els fluxos d’investigació entre els sectors afectats facin efectiu el binomi residu–recurs.

 

Principals modificacions:

 

– L’increment de la valorització dels residus de construcció i demolició generats fins al 75% l’any 2020.

– La supressió de la fiança a dipositar a l’ajuntament quan s’obté la llicència d’obres, que es canvia per un document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, que es presentarà a l’ajuntament juntament amb la sol·licitud de llicència d’obres.

– L’import del dipòsit garanteix la correcta destinació dels residus separats per tipus. Tant les quantitats mínimes de residus a separar, com l’import d’aquest dipòsit, no varien de les recollides pel decret 89/2010. (11€/tona de residus previstos amb un mínim de 150€).

– El titular de la llicència ha de presentar a l’ajuntament un certificat acreditatiu de la gestió dels residus, indicant la quantitat i el tipus de residus lliurats.

– En quant a la reutilització (a la mateixa o a una altra obra) de residus de la construcció, el RD concreta que en els casos de reutilització de terres i pedres no contaminades, cal que la llicència d’obres determini com s’acreditarà aquesta gestió, ja sigui mitjançant els serveis tècnics municipals o amb empreses acreditades externes.

– A diferència del Decret 89/2010, el nou Reial Decret no concreta com cal acreditar la reutilització d’altres residustampoc com es gestiona el dipòsit davant el gestor de runes en el cas que hi hagi varis gestors (diferents tipus de residus i tractaments) i tampoc fixaquan caldrà presentar a l’ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió de residus.Per a més informació, pot consultar el text del PRECAT20 i el RD 209/2018.

 

Comments are closed.