La UTE entre les empreses Artífex i Massachs Obres i Paisatge va ser l’adjudicatària del projecte constructiu de la Plaça Puig i Gairalt de l’Hospitalet de Llobregat. Amb un termini de  7 mesos s’executarà el projecte de millora i urbanització d’aquest espai.

El projecte planeja la urbanització de la plaça Puig i Gairalt de l’Hospitalet de Llobregat que actualment es troba sense urbanitzar i la remodelació de l’entorn enjardinat del tram més al sud del carrer Rodés, per aconseguir mes permeabilitat des del carrer fins la plaça i aconseguir una bona connexió entre ambdós espais. També s’aprofita per donar continuïtat al tram sud del carrer Castillejos tot i que serà mes d’us per vianants i quedarà integrat en la pròpia plaça.

 

 

Com a treballs previs es realitzaran alguns enderrocs i moviments de terres per realitzar una millora en el sanejament i el drenatge que s’ha de fer pràcticament nou.

Es renovarà l’enllumenat públic per una millor eficiència i menor consum amb les llumeneres de LED.  Es renovaran els paviments de formigó amb diferents acabats i el paviment de panot del voltant del parc i de les voreres i zones de circulació de vianants.

Es realitzaran treballs de jardineria per conservar el màxim possible l’arbrat existent  i es complementarà amb un nou arbrat concebut des de criteris de sostenibilitat, autòcton o amb adaptabilitat contrastada, l’estructura, la densitat, l’alçada, la floració i el fullatge. Tanmateix es renovarà el sistema de reg de les zones enjardinades mitjançant sistema per degoteig.

El projecte també contempla l’instal·lació de mobiliari urbà com paperes, pilones, bancs de fusta, tanques de fusta i de malla i jocs infantils.

Durant el transcurs de l’obra es realitzaran els controls de qualitat establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques i es realitzarà la corresponent gestió dels residus originats en l’obra.

 

 

Comments are closed.